Lees in de sectorrapportage 2022 over
Het verhaal achter de cijfers van het voortgezet onderwijs
Logo
Introductie

Voorwoord Henk Hagoort, voorzitter van de VO-raad

Lees de sectorrapportage

Logo
Onderwijs

Een brede opdracht

Scholen bereiden jongeren voor op het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en op participatie in de samenleving. Ook dragen zij bij aan de persoonlijke ontwikkeling en vorming van jongeren. Met meer maatwerk in het onderwijs komt er meer ruimte voor talentontwikkeling en persoonlijke kwaliteiten van leerlingen.

Lees meer Onze oplossingen

Logo
Financiën

De bekostiging van het onderwijs

In het publiek bekostigde onderwijs is de overheid de belangrijkste financier van scholen. Scholen zorgen ervoor dat zij het beschikbare geld zo effectief mogelijk inzetten voor goed onderwijs. Maar waar besteden schoolbesturen en samenwerkingsverbanden het geld nu precies aan?

Lees meer Onze oplossingen

Logo
Personeel

Groot tekort aan leraren bedreigt de kwaliteit van ons onderwijs

Het tekort aan goede leraren en schoolleiders is funest voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarom moeten we in leraren en schoolleiders investeren: in hun opleiding, begeleiding en professionele ontwikkeling.

Lees meer Onze oplossingen

Logo
Huisvesting

Modern onderwijs stelt meer eisen aan schoolgebouwen

Veel schoolgebouwen in Nederland zijn verouderd. Bovendien zijn zij voornamelijk geschikt voor klassikaal onderwijs. Om in te kunnen spelen op nieuwe onderwijsconcepten, passend onderwijs en groei of daling van leerlingenaantallen moeten de meeste schoolgebouwen flexibeler ingezet kunnen worden.

Lees meer Onze oplossingen

Logo
Leerlingendaling

Grote regionale verschillen

Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs daalt al geruime tijd. Ook de komende jaren zet die daling door. Het verschil tussen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en de rest van Nederland is groot. Binnen de G4 groeit het aantal leerlingen de komende tien jaar met bijna anderhalf procent. Buiten de G4 daalt het leerlingenaantal in die periode juist, met ruim 5%. 

Lees meer Onze oplossingen

Logo
Digitalisering

Onderwijs verrijken en oog voor de keerzijde houden

Met ICT kunnen scholen hun onderwijs verrijken. ICT kan ook ondersteunen bij complexe onderwijsvraagstukken, zoals werkdruk of het bieden van maatwerk. De keerzijde van de inzet van ICT is dat de privacy van kinderen en leraren onder druk kan komen te staan. Bovendien kan het onderwijs kwetsbaar worden bij een te sterke afhankelijkheid van technologie.

Lees meer Onze oplossingen

Logo
Sector in cijfers

Hoeveel scholen, vestigingen en besturen zijn er eigenlijk?

Lees meer Onze oplossingen